Tiến thi công dựng dự án Regal Legend tháng 04.2023