Tiến độ hoàn thiện dự án The Sang Residence 12.2023