Tổng thể dự án REGAL VICTORIA

Tiến độ dự án Regal Victoria tháng 07.2023