Tổng thể dự án REGAL PAVILLON

Tiến độ dự án Regal Pavillon tháng 06.2022