Cập nhật tiến độ xây dựng dự án chợ Lăng Cô tháng 07.2023