Cập nhật tiến độ thi công dự án Regal Legend tháng 01.2024