Cập nhật tiến độ hoàn thiện dự án chợ Lăng Cô tháng 01.2024