Căn song lập

Mặt bằng tầng 1: Diện tích sàn 247.8m2

Căn song lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng 2: Diện tích sàn 189.6m2

Căn song lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng 3: Diện tích sàn 267.39m2

Căn song lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng 4: Diện tích sàn 247m2

Căn song lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng 5: Diện tích sàn 247m2

Căn song lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng mái: Diện tích sàn 222.35m2

Căn song lập - Viet Nam Smart City