Căn hộ 3 phòng ngủ – Regal Residence Luxury

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City

Căn hộ 3 phòng ngủ - Regal Residence Luxury - Viet Nam Smart City