Căn đơn lập

Mặt bằng tầng 1: Diện tích sàn 123.9m2

Căn đơn lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng 2: Diện tích sàn 96.4m2

Căn đơn lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng 3: Diện tích sàn 133.7m2

Căn đơn lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng 4: Diện tích sàn 123.8m2

Căn đơn lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng 5: Diện tích sàn 124.5m2

Căn đơn lập - Viet Nam Smart City

Mặt bằng tầng mái: Diện tích sàn 111m2

Căn đơn lập - Viet Nam Smart City