Văn hóa doanh nghiệp

Giới thiệu

Văn hóa doanh nghiệp

CTCP ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM

Tầm nhìn

Đến năm 2021: Trở thành Đơn vị Kinh doanh BĐS Top 1 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Đến năm 2026: 1 trong 10 công ty đầu tư, phát triển và quản lý Bất động sản hàng đầu Việt Nam
CTCP ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM

Sứ mệnh

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ ấn tượng, tạo lập cuộc sống tiên phong, hiện đại
Core

Giá trị cốt lõi

01

Khát vọng

02

Chuyên nghiệp

03

Chính trực

04

Nhân văn