Ban điều hành

Ban điều hành

Ông <b>Trần Xuân Thông</b>

Ông Trần Xuân Thông

Tổng giám đốc
Ông <b>Nguyễn Hữu Phin</b>

Ông Nguyễn Hữu Phin

Giám đốc KDVP Quảng Ngãi
Ông <b>Lê Hồng Phi</b>

Ông Lê Hồng Phi

Trưởng ban Thiết kế
Bà <b>Diệp Thị Ny</b>

Diệp Thị Ny

Trưởng phòng Kinh doanh 1
Bà <b>Doãn Thị Vân</b>

Doãn Thị Vân

Trưởng phòng Kinh Doanh 2
Bà <b>Nguyễn Thị Quỳnh</b>

Nguyễn Thị Quỳnh

Trưởng phòng Kinh doanh 3
Ông <b>Phạm Quốc Phương</b>

Ông Phạm Quốc Phương

Trưởng phòng VP Quảng Ngãi
Đăng ký nhận tin
Chat qua facebook
Chat qua zalo