Ban điều hành

Giới thiệu

Ban điều hành

Ông <b>Trần Xuân Thông</b>

Ông Trần Xuân Thông

Tổng giám đốc
Ông <b>Nguyễn Hữu Phin</b>

Ông Nguyễn Hữu Phin

Phó Giám Đốc KD
Ông <b>Lê Hồng Phi</b>

Ông Lê Hồng Phi

Trưởng ban Thiết kế
Ông <b>Phạm Tô Hoài</b>

Ông Phạm Tô Hoài

Giám đốc nhân sự