Ông Trần Xuân Thông

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Hữu Phin

P.Giám đốc KD

Ông Lê Hồng Phi

Trưởng Ban Thiết Kế

Diệp Thị Ny

Trưởng phòng KD 1

Doãn Thị Vân

Trưởng phòng KD 2

Nguyễn Thị Quỳnh

Trưởng phòng KD 3

Nguyễn Thị Ái Phương

P.Trưởng phòng HCNS

Huỳnh Thị Ngọc Ngân

P.Trưởng phòng Kế Toán
AI Chatbot Avatar