Ông Trần Xuân Thông

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Hữu Phin

P.Giám đốc KD

Ông Lê Hồng Phi

Trưởng Ban Thiết Kế

Ông Nguyễn Hà Trung

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Dung

P.Trưởng phòng MKT

Diệp Thị Ny

Trưởng phòng KD 1

Doãn Thị Vân

Trưởng phòng KD 2

Nguyễn Thị Quỳnh

Trưởng phòng KD 3

Ông Châu Thanh Tuấn

Trưởng phòng KD 4

Văn Thị Dung

Trưởng phòng KD 5